uit: Testament van Abel Janszoon Tasman, Batavia, 10 april 1959

In den naeme goodes Amen ick Abel Tasman geweesen commandeur in dienst der E.Compe woonende buyten der stadt Batavia, gaende en stande, siek naer den lichaeme, myn sinnen memorie ende verstandt wel hebbende, ende gebruykende, over denckende de broosheyt des leevens datter niet seekerder is dan de doot niet onseekerder en is als d'ure der selver heb daeromme eer deeser werelt te scheyden, willen maecken ende sluyten een beslooten testament met vrye deliberatie, eygen ende vryen willen, soo als ick maecke ende "

"...Treedende hiermeede tot dispositie van myne goederen: vooreerst legateer ick aen den armen van het dorp genaempt Luytgegast de somma van vijff en twintich guldens eens a veertich groot yder, ten tweede legateer ick aen Abel myn dochters soone, verweckt by salr mr philip heylman, in syn leeven opperchirurgijn des casteels Batavia, een goude cop van bier realen swaerte, met een deegen met silver gevest; alle andere vordere erves ende haeren meuble ende inmeubele goederen egeene uytgesondert, hoe die genaempt zyn, tot wat plaetsen geleegen ofte bevonden, laete ende maeck ick aen myn beminde huysvr Joanna Tiercx, omme daermede te doen ende te handelen als haere eyge vrye goederen, sonder contradictie van ymanden, behoudens dat in gevallen gebeurde zy werderomme quam e herhouwelycken, dat zy als dan schuldich ende gehouden sal syn, aen de kinders van myne dochter Claesjen....."

 

 

uit: Testament van Abel Jansz. Tasman, Batavia 10 april 1957

In den naeme goodes Amen ick Abel Tasman geweesen commandeur in dienst der E.Compe woonende buyten der stadt Batavia, gaende en stande, siek naer den lichaeme, myn sinnen memorie ende verstandt wel hebbende, ende gebruykende, over denckende de broosheyt des leevens datter niet seekerder is dan de doot niet onseekerder en is als d'ure der selver heb daeromme eer deeser werelt te scheyden, willen maecken ende sluyten een beslooten testament met vrye deliberatie, eygen ende vryen willen, soo als ick maecke ende "

"...Treedende hiermeede tot dispositie van myne goederen: vooreerst legateer ick aen den armen van het dorp genaempt Luytgegast de somma van vijff en twintich guldens eens a veertich groot yder, ten tweede legateer ick aen Abel myn dochters soone, verweckt by salr mr philip heylman, in syn leeven opperchirurgijn des casteels Batavia, een goude cop van bier realen swaerte, met een deegen met silver gevest; alle andere vordere erves ende haeren meuble ende inmeubele goederen egeene uytgesondert, hoe die genaempt zyn, tot wat plaetsen geleegen ofte bevonden, laete ende maeck ick aen myn beminde huysvr Joanna Tiercx, omme daermede te doen ende te handelen als haere eyge vrye goederen, sonder contradictie van ymanden, behoudens dat in gevallen gebeurde zy werderomme quam e herhouwelycken, dat zy als dan schuldich ende gehouden sal syn, aen de kinders van myne dochter Claesjen....."